EUR (€)
 • Nederlands
 • Deutsch
 • Español
 • Polski
 • Deutsch (CH)
 • Français
 • English (US)
 • Italiano
  • Opnie klientów 8.3 / 10
 • Gwarancja Najlepszej Ceny

Ogólne Warunki Handlowe

1. Ogólne

HAPPYCAR jest administratorem strony internetowej >www.happycar.pl i pośredniczy w usługach turystycznych różnych usługodawców. Poniższe warunki obowiązują w stosunku umowy pomiędzy podróżnymi i HAPPYCAR jako pośrednika samochodowego.
W przypadku HAPPYCAR tworzy się wyłącznie jednostronnie obowiązująca umowa pośrednicząca. Następujące warunki obowiązują wyłącznie dla działalności pośredniczącej i nie wpływają na warunki, z których wynikają usługi.
W związku z tym odbiegające lub sprzeczne regulaminy nie będą brane pod uwagę w trakcie zawarcia umowy. Poszczególne umowy wynajmu będą zawiązane wyłącznie pomiędzy klientem i dostawcą samochodu po uwzględnieniu regulaminu poszczególnych dostawców usług.
Przy zgłoszeniu rezerwacji klienci otrzymają i potwierdzą regulamin poszczególnych dostawców uslug. W ramach oferowanych usług pozostawia się wyraźnie klientom możliwość informowania się w przypadku znaczących pytań dotyczących zawarcia umowy, jeśli te wykraczają poza dotychczas zgromadzone i przekazane infrormacje przez HAPPYCAR.

2. Przedmiot umowy

2.1
HAPPYCAR porównuje ceny i warunki różnych wypożyczalni samochodowych. Wynikające z umowy obowiązki HAPPYCAR powstają w zgodnym z regulaminem pośrednictwem zarezerwowanej usługi. Jednak świadczenia usług jako takie nie są częścią obowiązku HAPPYCAR, lecz jest to obowiązkiem dostawcy usługi.
2.2
Zamówienie samochodu lub innych turystycznych usług oferowanych przez HAPPYCAR odbywa się za pośrednictwem strony internetowej HAPPYCAR https://www.happycar.pl lub jej partnerów. Przez tą stronę klient składa wiążąca go umowę rezerwacji w formie pisemnej, ustnej lub online. Umowa dochodzi do skutku w przypadku online, pisemnego lub ustnego potwierdzenia przez HAPPYCAR lub usługodawcę. Ewentualne niezobowiązujące dodatkowe prośby klientów mogą także zostać wyrażone w trakcie przebiegu rezerwacji. Te staną się jednakże powiązaną częścią umowy poprzez uprzednie pisemne potwierdzenie przez HAPPYCAR lub innego usługodawcę. 
2.3.
Obowiązkiem klienta jest, przekazane potwerdzenie rezerwacji niezwłocznie sprawdzić pod względem ewentualnych błędów i poinformować o zaistniałych nieścisłościach. Te mogą jednakże zostać nieuznane w przypadku zbyt późnego poinformowania i nieupoważniają do wypowiedzenia zawartej już umowy.
2.4.
Aby ułatwić ogólny przegląd, wyniki wyszukiwania są wyświetlane w walucie Polski Złoty (PLN), również w przypadku miejsc docelowych poza Polską. Z uwagi na to, iż organizatorzy wynajmu znajdują się poza granicami Polski, a oferty oryginalnie oferowane są w innych walutach (najczęściej EUR), wyświetlona na naszym portalu cena podlega dziennym wahaniom kursów walutowych i dlatego nie jest gwarantowana. Firma HAPPYCAR nie jest odpowiedzialna za różnice w cenie po przewalutowaniu.

3. Usługi świadczone przez dostawcę

Dane dotyczące wynajmowanego samochodu, warunków wynajmu oraz umów najmu są przekazane HAPPYCAR przez różnych usługodawców. HAPPYCAR nie jest portalem sprawdzającym informacje wypożyczalni samochodowych, lecz inni usługodawcy nie odpowiadają i nie są zobowiązani w stosunku do klienta do poprawności czy kompletności informacji podanych przez strony umowy. Dodatkowo HAPPYCAR nie odpowiada za pisemne, rachunkowe czy błędy w druku w przedstawionych ofertach. HAPPYCAR wyraźnie podkreśla, że automatycznie wylosowane e-maile, które są bezpośrednim załącznikiem rezerwacji, wprowadzonej przez klienta, która została wysłana na podany e-mail, nie są potwierdzeniem rezerwacji, lecz ważne są wyłącznie wprowadzone dane. 

4 Ograniczenie odpowiedzialności

4.1
Świadczenie usług, ktorym podlegają poszczególni usługodawcy, nie jest przedmiotem powstałego stosunku umowy z HAPPYCAR. Za te odpowiadają wyłącznie poszczególni usługodawcy. Stąd też nie powstaje żadna odpowiedzialność HAPPYCAR w stosunku do świadczonych usług przez poszczególnych usługodawców. Szczególnie nie dotyczy to objęcia odpowiedzialności za dostępność samochodów w trakcie rezerwacji.
4.2
Tylko w przypadku zamiaru działania lub rażącego zaniedbania, HAPPYCAR ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody spowodowane naruszeniem zobowiązań wynikających z umowy lub sprzed jej podpisania. Te ograniczenia nie obowiązują w stosunku: a) naruszeń istotnych zobowiązań wynikających z umowy lub b) odpowiedzialności w stosunku do gwarancji lub c) szkody na osobie, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.
4.3
W przypadku nieco niedbałego naruszenia zobowiązań wynikających z umowy, odpowiedzialność jest ograniczona na typowe i przewidywalne szkody. W niektórych przypadkach odpowiedzialność jest kwotowo ograniczona w stotunku do ceny świadczonych usług.
4.4
Opisane powyżej ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w stosunku do odpowiedzialności osobistej współprcowników, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników HAPPYCAR.
4.5
Przedawnienie stosuje się według ustawowych przepisów.

5. Warunki płatności w przypadku akcji promocyjnych i postępowań windykacyjnych.

5.1
W przypadku specjalnie wyróżnionych akcji promocyjnych przez HAPPYCAR lub w przypadku gdy nie mogą zostać pobrane platności od usługodawcy, HAPPYCAR jest upoważniony wobec swoich klientów do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5.2
Razem z potwierdzeniem od usługodawcy, klient otrzymuje od HAPPYCAR wezwanie do zapłaty w obszarze zarezerwowanej usługi. Wezwanie to powino przyjść w ciągu 5 dni roboczych, przelewem na konto HAPPYCAR GmbH. Opóźnienie do 14 dni począwszy od rozpoczęcia wynajmu, uprawnia HAPPYCAR do anulowania rezerwacji.

6. Opłaty w przypadku zmian i anulacji

6.1
Do 48 godzin przed wynajmem, HAPPYCAR przejmuje należne opłaty za zmiany i anulacje za wynajęty samochód. Świadczenie to powstaje także wtedy, gdy usługodawca zgłosi również inny warunek anulacji.
W przypadku pomyślnie zakończonej anulacji w ciągu 48 godzin do momentu odbioru samochodu obowiązują warunki na podstawie ogólnych warunków handlowych poszczególnych usługodawców. Tj. przedpłaty lub pełne sumy pobrane w walucie euro przy rezerwacji, zostaną zwrócone w ww. walucie.
6.2
Zarówno zmiany jak i anulacje mogą być dokonane drogą telefoniczną, lub pisemną poprzez e-mail w trakcie godzin otwarcia.

7. Ochrona danych osobowych

7.1
HAPPYCAR chcąc chronić Państwa dane osobowe zobowiązuje się wszystkie dane, które pozyskał od klientów podczas rezerwacji, rejestracji lub korzystaniu z usług HAPPYCAR, opracować i zapisać, wyłącznie do celów realizacji współdziałania HAPPYCAR przy zawieraniu umów. Tak więc HAPPYCAR zobowiązuje się nieprzekazywać żadnych danych osobom trzecim – zakładając, że nie powstaje tu żaden urzędowy lub prawny obowiązek.
7.2
W celu zapewnienia realizacji zamówienia, dane zebrane podczas rejestracji mogą zostać przekazane dla poszczególnych usługodawców.

8. Jurysdykcja

Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku sporów, HAPPYCAR może zostać pozwany jedynie w miejscu swojej siedziby. Miejsce zamieszkania klienta w przypadku sporu jest znaczące dla klienta. Natomiast pozew skierowany przez HAPPYCAR przeciwko zarejestrowanym podmiotom gospodarczym lub osobom bez powszechnej jurysdykcji w Niemczech lub osobom, które po zakończeniu umowy pośredniczącej przeniosły swoje miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu zwyczajowego za granicę, lub których miejsce zamieszkania lub pobytu nie jest znane w czasie wytoczonego powództwa, zasadniczym jest miejsce siedziby HAPPYCAR.